Spreektekst in Commissie Sociaal - 27 november 2017

Datum: 28 november 2017

Geachte leden van de commissie Sociaal,

Vanavond gaat u het nieuwe collegevoorstel inzake Park Leudal-Oost behandelen. U heeft eerder dit jaar het college opdracht verstrekt om op basis van een achttal onderzoeksvragen een aangepast voorstel te doen richting de raad. Hier in de zaal ziet u een fractie van de verenigingen die betrokken zijn bij Park Leudal-Oost. Allemaal mensen die samenwerken. Vanuit het besef dat ze samen sterker zijn! Met elkaar verbonden. Verenigingen, mensen waarover de raad beslist.

De acht vragen bevatten onderdelen als de effecten op de huidige accommodaties, wijze van financiering en exploitatie; maar ook belangrijke zaken als draagvlak bij de verenigingen en de sociaal- economische meerwaarde van de Open Club.

Mulier heeft onderzocht dat er in Leudal relatief veel gymzalen zijn en juist minder sporthallen dan landelijk. Gebaseerd op een verdere clustering van activiteiten in de toekomst zijn deze sporthallen echter wel multifunctioneler omdat ze meer doelgroepen kunnen bedienen. Het is mogelijk om keuzes te maken omtrent vier locaties in Leudal-Oost (Spantenhal, gymzaal De Kwiebus, Micosport en van Hornehal) zonder problemen op het gebied van bezetting voor de overige locaties.

Verder is onderzocht dat de gemeente een lening kan afsluiten tegen historische lage rentes om de investering in de open club te financieren waardoor er geen aanspraak gedaan hoeft te worden op de Essent middelen.

Park Leudal-Oost heeft tot gevolg dat per direct een groot aantal gebouwen van de balans verdwijnt en daarmee ook de financiële risico’s. Wij vragen u als commissieleden om in het kader van dit vergelijk de gegevens zoals verstrekt in het collegevoorstel van juli te hanteren.  U zult zien dat het voor de gemeente en gemeenschap een voordelige oplossing is. Het collegevoorstel bevat in de laatste versie enkel de bedragen die zijn opgenomen in de begroting en is daarmee geen juiste weergave van feiten.

Belangrijk is ook de steun en support van vele gebruikers, verenigingen en professionele partijen zoals het Huis voor de Sport die dit project actief ondersteunen. Hieruit blijkt het unieke karakter en de gedegenheid van de oplossing. De ervaring met het zelfstandig exploiteren is juist op Park Leudal-Oost al tientallen jaren aanwezig en gemeenschapszin (of de kracht van de gemeenschap) onderdeel van de genen.

U heeft NU de kans om een project te ondersteunen dat zowel financieel als maatschappelijk een enorme meerwaarde heeft, zowel voor de gemeenschap àls de gemeente. Dit project zet Leudal positief op de kaart.

Wij vragen om medewerking aan variant Open Club Park Leudal-Oost 2 of 2+. De sportieve smeltkroes in variant 2+ voorziet in een privatisering van gebouwen en terreinen, het verbouwen en verduurzamen van het centrale gebouw het installeren van een beheerstichting met als extra het openhouden van het zwembad, tennisbanen en gymzaal op basis van gemeenschappelijk draagvlak en samenwerking. De kansen voor de gewenste wielerbaan op dit terrein blijven volledig aanwezig.

Wij hebben deze oplossing afgelopen week al met een afvaardiging van diverse politieke partijen besproken. We waren blij met het aanwezige draagvlak. U heeft inmiddels de onderliggende stukken en bijbehorende presentatie van ons ontvangen op basis waarvan de variant voldoet aan de acht onderzoeksvragen. Mocht u hier inhoudelijke vragen over hebben dan zijn wij graag bereid om deze (schriftelijk) te beantwoorden.

Ga met variant 2+ voor de beste keuze voor de gemeenschap én de gemeente. Én doe daarmee tegelijkertijd recht aan de enorme inspanning in tijd, onderzoeken en geld door gemeente én vrijwilligers. Nu en in de toekomst. De kracht van Park Leudal-Oost, de kracht van samenwerking,

Op naar de verdere ontwikkeling van Park Leudal -Oost, een sportieve en maatschappelijke ontmoetingsplek.

Dank u!

Heythuysen, 27 november 2017

Voor meer informatie over variant 2+, klik hier.

Klik hier voor beeldreportage van de avond, met dank aan Joost van Bogget (Accretos)

www.parkleudaloost.nl

Twitter @parkleudaloost

Facebook @ParkLeudalOost