Tekst spreektijd commissie Sociaal - 19 juni 2017

Datum: 19 juni 2017

Geachte aanwezigen,

Met grote verbazing hebben wij onlangs kennis genomen van het collegebesluit over de ontwikkeling van Park Leudal-Oost. De onderbouwing van dit besluit is samengevat in een raadsvoorstel en persbericht welke wij graag samen met u vandaag willen doorlopen om onze verbazing en frustratie toe te lichten.

 

1.    De investering in Park Leudal-Oost is volgens het college niet maatschappelijk verantwoord.

De inzet van vele vrijwilligers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en statushouders om te komen tot een clustering van voorzieningen voor vele verenigingen en individuen zijn volgens het college niet maatschappelijk verantwoord. Ondanks dat dit initiatief vele malen goedkoper, socialer en duurzamer is dan alles in stand houden. Blijkbaar hebben wij een ander begrip van de kwalificatie maatschappelijk verantwoord.

 

2.    Vele onzekerheden in de exploitatie

De huidige en nieuwe gebruikers zijn bereid om een contract te ondertekenen zodra de gemeente besloten heeft om haar medewerking te verlenen en niet andersom. Dit kan ook gewoon als voorbehoud worden opgenomen en daarmee is er geen enkele onzekerheid omtrent de exploitatie. De afspraken met de Haammaeker zijn bovendien klip en klaar: we gaan niet onderling concurreren maar samenwerken in programmering, inkoop en inzet van vrijwilligers om voor beiden tot een beter resultaat te komen. Er bestaat dus geen druk vanuit Park Leudal-Oost op de exploitatie van de Haammaeker.

 

3.    Effecten overige accommodaties

De bezetting van Park Leudal-Oost is hoog, maar geeft op onderdelen nog ruimte aan aanvullende gebruikers. Het is aan de gemeente om accommodaties elders al dan niet te sluiten. Het zou uiteraard direct bijdragen aan de resultaten van Park Leudal-Oost en de begroting van de gemeente.

We hebben nauwkeurig in kaart gebracht waar de gebruikers vandaan komen. Dit overzicht is al geruime tijd aanwezig bij de gemeente. De realisatie van Park Leudal-Oost kan hierdoor een enorme stimulans geven aan de uitvoering van het gemeentelijk subsidie- en accommodatiebeleid. Deze conclusie benoemt ook het college in een voetnoot.

      

4.    Inhoudelijk

Als aanvulling op deze argumenten willen wij u er nogmaals op wijzen dat wij ons niet herkennen in de uitwerking van de diverse scenario’s. De cijfermatige onderbouwing is wat ons betreft niet correct en wijkt af van de cijfers waar maanden samen aan is gewerkt. We hebben een aantal externe specialisten eveneens verzocht om de cijfers te toetsen en deze kwamen tot dezelfde conclusie. Ondanks het feit dat de cijfers niet volledig zijn en de vergelijkingen op onderdelen mank gaan is de enige conclusie uitermate positief voor Park Leudal-Oost .

Het scenario 2b (voorstel Park Leudal-Oost) is namelijk € 1,6 miljoen euro goedkoper over een periode van 20 jaar dan alles in stand houden. En voor de goede orde, dit voordeel is na betaling van rente en aflossing, de benodigde lening betalen we dus netjes terug.

 

Conclusie:

U begrijpt onze teleurstelling. Op geen enkele wijze is er in de onderbouwing rekening gehouden met het unieke karakter van dit burgerinitiatief met inzet van vrijwilligers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zorg, energie, duurzaamheid, burgerkracht.

Wel is er op basis van een kille benadering de verkeerde conclusie getrokken met een bewust of onbewuste diskwalificatie van ons project als zijnde maatschappelijk niet verantwoord en buitenproportioneel duur.

Beste aanwezigen, Park Leudal-Oost is fors goedkoper, zeker als de juiste cijfers gebruikt worden en bovendien enorm maatschappelijk verantwoord.

Wij vertrouwen erop dat we door deze toelichting en alle informatie die wij u de komende periode nog kunnen verstrekken, laten inzien dat het college niet de juiste beslissing heeft genomen en dat u als commissie- en raadsleden wel maatschappelijk verantwoorde beslissingen kunt maken en dit nog kunt herstellen.

“Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”. Aan u de keuze.

Bedankt voor uw aandacht!

Namens alle betrokkenen bij Park Leudal-Oost