Schetsontwerp Park Leudal-Oost krijgt verdere uitwerking

Datum: 11 juli 2015

Diverse geïnteresseerden, waaronder buurtbewoners en vertegenwoordigers van verenigingen en overige inwoners uit Leudal-Oost gaven welkome tips en adviezen mee voor een toekomstbestendig multifunctioneel bovenlokaal park in Neer waar sport, bewegen, onderwijs, zorg en cultuur elkaar ontmoeten. Tips en adviezen over parkeren, het evenemententerrein en het multifunctioneel gebruik van de accommodatie. Deze inbreng nemen we mee bij de verdere, gezamenlijke, uitwerking van het voorlopig ontwerp. Daarbij hoort ook een verdere onderbouwing van de haalbaarheid en plan van aanpak voor het vervolg.

 De afgelopen maanden hebben diverse (potentiële) gebruikers van het toekomstige Park Leudal-Oost, gesproken over de wensen en mogelijkheden. Dit heeft geresulteerd in meerdere mogelijke varianten voor het Park Leudal-Oost (op en rondom het huidige Sportpark ’t Ligteveld in Neer) en uiteindelijk in een variant voor verdere uitwerking. Deze variant, waarin aandacht is voor mogelijke voorzieningen en de ruimtelijke en financiële haalbaarheid, is tijdens de inloopavond met overige geïnteresseerden besproken: “Wie doen er allemaal mee?, Welke activiteiten komen er op het park?, Hoe gaan we het doen met de horeca en blijft het evenemententerrein?”

 Basisgedachte en pijlers

De basisgedachte van het initiatief Park Leudal-Oost is het herontwikkelen van het Park ’t Ligteveld tot een toekomstbestendig park. Het schetsontwerp voor Park Leudal-Oost kent een grove, voorlopige indeling en is ontwikkeld op basis van drie pijlers:

  • Het concentreren/bundelen van voorzieningen voor verenigingen (sport en cultuur) in Leudal-Oost om op de langere termijn een acceptabel voorzieningenniveau in stand te kunnen houden.
  • Het toevoegen van functies aan het park die de toekomstbestendigheid verhogen. Het betreft opvang (buitenschoolse opvang), zorg (dagbesteding en arrangementen op het gebied van bewegen, leefstijl, werk en zorg) en commercie (centrale horeca, fysio/fitness, commerciële beweegactiviteiten).
  • Multifunctionaliteit en openheid om het aantal extra gebruikers goed te kunnen huisvesten en recreatief gebruik mogelijk te maken.

Schetsontwerp bovenlokaal park

De wensen vanuit diverse geledingen bepalen de accommodatiebehoefte. In het schetsontwerp komt dit, voor nu, onder andere tot uiting door een nieuwe sporthal met centrale horeca, kleed- en wasruimte. Deze accommodatie is voorzien aan de “achterzijde” van het park (grijze vlek in schets). Hier bestaan goede zichtrelaties op alle sport- en recreatievoorzieningen. Er is ruimte voor “oud-café“-sporten (beugelen, bridge, handboogschieten), voor cultuur en andere niet-sportverenigingen en (sportieve) buitenschoolse opvang.  Het aantal voetbalvelden is gehandhaafd op drie. Met de mogelijkheid om (op termijn) het aantal velden uit te breiden naar de capaciteit voor Leudal-Oost. Ook de paardensport, handboogschieten, sportfokkers en schutterij blijven behouden. Evenals het zwembad en de tennisvelden, afhankelijk van de toekomstbestendigheid van beide voorzieningen. De parkeervoorzieningen worden uitgebreid met parkeerplaatsen aan de zijde van het huidige zwembad. Er komt een verbinding naar de Maas voor recreatie (wandel- en fietspaden). In het schetsontwerp is ook gekeken naar het renoveren van de bestaande parkinfrastructuur van paden, hekwerken, groen, etc. En bovenal een realistisch ontwikkelingsperspectief, kijkend naar de eerste ramingen qua investeringen en exploitatie.

Op naar volgende stap: uitwerken naar voorlopig ontwerp

De komende maanden werkt de Beheersstichting Park Leudal-Oost, samen met alle betrokkenen, het schetsontwerp uit tot een voorlopig en uiteindelijk definitief ontwerp. Hierbij krijgt de waardevolle input vanuit de klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van betrokken en geïnteresseerde verenigingen, en de input tijdens de inloopavond, ook een plek.

Samenwerking

Park Leudal-Oost is een plek voor verenigingen en andere georganiseerde gebruikers. We willen het ook toegankelijk maken voor ongeorganiseerde gebruikers/recreanten. Samenwerking is daarbij nu al volop gaande én keihard nodig. Dat geldt voor verenigingen, kernen en voor de gemeente Leudal, die hierin een faciliterende rol heeft. Inmiddels hebben al zo’n twintig partijen een intentieovereenkomst voor Park Leudal-Oost ondertekent en zijn er nog veel meer verenigingen en organisaties betrokken. Met een slimme programmering en beheer van het park kunnen we samen veel meer! We pakken de verdere ontwikkeling gezamenlijk voortvarend op!